Elektrownie fotowoltaiczne

Szanowni Państwo, 

T&T PROENERGY Sp. z o.o. proponuje kompleksową obsługę inwestycji budowy elektrowni fotowoltaicznych. 
Przeprowadzamy naszych klientów przez wszystkie etapy przedsięwzięcia oferując :
- Kompleksową obsługę inwestorską
- Dobór optymalnych parametrów instalacji
- Budowę elektrowni część fotowoltaiczna
- Budowa przyłącza i stacji transformatorowej
- Nadzór budowy instalacji
- Odbiór przyłącza przez operatora energetycznego
- Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji 
Wykonujemy powierzone nam prace od A do Z.

T&T Proenergy Sp. z o.o.:
Zrealizowaliśmy i rozliczyliśmy proces inwestycyjny budowy elektrowni 1 MW:
Joanna Tabaka - Prezes Zarządu Spółki PL2011 Sp. z o.o.
realizującej projekt „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości GUJA” objętą Umową o dofinansowanie nr UDA-RPWM.06.02.01-28-063/13 w ramach Osi Priorytetowej 6 -„Środowisko przyrodnicze”
Działanie 6.2 – „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”
Poddziałanie 6.2.1 – „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
-jako Główny Wykonawca zrealizowaliśmy budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW o wartości 6.837.508,50zł brutto ze środków NFOŚiGW – Pożyczka „Bocian” w miejscowości Buczyna gmina Radwanice woj. Dolnośląskie, 
-jako Główny Wykonawca zrealizowaliśmy budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Legnica o mocy 1MW o wartości 7.355.408,47zł brutto. dofinansowanej z RPO Dolnyśląsk 2014-2020, 
-realizujemy budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 100 kW w miejscowości Smyczyna 
(inwestor T&T Proenergy Sp.z o.o. finansowanej ze środków własnych).


Posiadamy również 2 Umowy Serwisowania Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy 1MW z nadzorem nad eksploatacją stacji transformatorowej wraz z przyłączem. 
W naszym zespole: 
- Projektant z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez   
  ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  
  elektroenergetycznych z 3 letnim doświadczeniem i referencjami na projekty wykonawcze  
  elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1MW oraz na projekty stacji transformatorowej  
  nn/SN wraz z telemechaniką i systemem zabezpieczeń EAZ
- Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi  
  bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
  elektrycznych i elektroenergetycznych z 3 letnim doświadczeniem (3 elektrownie o mocy 1MW)
- Kierownicy robót towarzyszących z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami  
  bez ograniczeń z doświadczeniem w specjalnościach:
  - konstrukcyjno-budowlanej, 
  - drogowej, 
  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
   wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Kierownik budowy z uprawnieniami UDT w zakresie źródeł fotowoltaicznych
- Kierownik robót montażowych z uprawnieniami energetycznymi w zakresie Dozór i Eksploatacja. 

Mam nadzieję, że nasza wiedza i doświadczenie pozwoli obdarzyć nasze firmy zaufaniem czego efektem będzie zlecenie nam  realizacji Państwa inwestycji, a współpraca z nami gwarantuje Państwu prawidłowe zakończenie inwestycji.