Na całym świecie rośnie wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł energii. Krajem europejskim o największej produkcji energii z odnawialnych źródeł energii jest Islandia następnie Norwegia, Szewcja. Polska zajmuje 21 miejsce na 28.  Do roku 2020 mamy zużywać 15% energii z odnawialnych źródeł energii.
Poniżej przedstawiamy dane kształtowania się odnawialnych źródeł energii w Polsce na przestrzeni lat 2011-2015 .


             Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w http://stat.gov.pl/

Na przełomie lat 2011-2015 pozyskiwanie energii z OZE wzrosło o 1,8 punktów procentowych. Europa mimo nacisku na ekoinnowacje nie odgrywa kluczowej roli w gospodarce światowej. Jak szacuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna decydujący głos w przyszłości będzie należał do Chin, USA i  Indii.

Rozwój OZE

Wg IEO całkowity potencjał rynkowy rozwoju mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną OZE do roku 2030 wynosi w Polsce ponad 1,8 mln instalacji o całkowitej mocy elektrycznej (MEWi oraz PV) 16 GWe, dodatkowe 0,5 GWe mikrokogeneracji może zostać zainstalowane na terenach wiejskich.

Poniżej przedstawiamy prognozę rozwoju mikroinstalacji fotowoltaicznych do roku 2030 w podziale na moce zainstalowane opracawaną przez Instytut Energii Odnawialnej  (IEO- Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji)

 

Całkowita dominacja OZE do 2050 roku? (wg portalu teraz-srodowisko)

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda wskazali 139 krajów, które do 2050 roku mogą pozyskiwać energię w 100 proc. ze źródeł odnawialnych. 
Przygotowane przez ekspertów opracowanie zakłada 80 proc. udział OZE w produkcji energii do roku 2030 oraz 100 proc. do roku 2050.


Jakie nastąpiłyby zmiany?
- ograniczenie wzrostu globalnej temperatury,
- powstanie około 24 milionów stałych miejsc pracy,
- ograniczenie śmiertelności spowodowanej przez zanieczyszczone powietrze (obecnie umiera z tego powodu między 4 a 7 mln osób rocznie),
- redukcja kosztów oraz zapotrzebowania na energię,
- zwiększyłaby się dostępność do energii elektrycznej w skali światowej.


Zmiany w sektorze energetycznym miałyby tym samym objąć takie sektory, jak elektryczność, transport, ogrzewanie oraz chłodzenie, a także przemysł i rolnictwo. Wymienione sektory odpowiedzialne są za 99 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla. Energia czerpana z OZE zaowocuje także realnymi oszczędnościami. Inwestycje w odnawialne źródła pozwolą zaoszczędzić 28 bilionów dolarów. Ta kwota może zostać przeznaczona na niwelowanie skutków zmian klimatu.

Zmiany także w Polsce
Polska należy do krajów, które mogą osiągnąć poziom 100-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych. Procentowy udział energii pozyskiwanej z farm wiatrowych, zarówno tych zlokalizowanych na lądzie, jak również na szelfie kontynentalnym, wyniósłby około 77 proc. Natomiast fotowoltaika zapewniłaby prawie 33 proc., a energia geotermalna uzupełniłaby około 0,13 proc. zapotrzebowania na energię.
Brytyjskie badania wskazały, że koszty przejścia na źródła odnawialne będą wynosić jedynie 25 proc. kosztów ponoszonych obecnie przez system oparty na paliwach kopalnych. Mimo że założenia naukowców idą znacznie dalej niż porozumienie paryskie, zdaniem ekspertów są technicznie i ekonomicznie wykonalne.