Nowelizacja ustawy OZE obowiązująca od 1 lipca 2016 roku

„System Opustów”

„Prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”

Rozliczenia prosumenta z energetyką:
1) Instalacje do 10 kWh →możemy odebrać z sieci 80% oddanej energii,
2) Instalacje 10-40 kW→możemy odebrać z sieci publicznej 70% oddanej energii.

 

System instalacji fotowoltaicznej produkuje prąd na własne potrzeby, dopiero gdy zostaną one zaspokojone, energia zostaje przekazana do sieci publicznej. Ilość energii oddana do sieci zliczana jest przez “licznik dwukierunkowy”, który montowany jest przez Zakład Energetyczny (Zakład pokrywa koszty zamontowania licznika). Oddana energia zostaje zmagazynowana w sieci. Z kolei, gdy nasza mikroinstalacja nie produkuje energii lub jej produkcja  nie wystarcza na zaspokojenie naszych potrzeb, możemy wtedy odebrać z “ magazynu” bezpłatnie 0,8 kWh lub 0,7 kWh (w zależności od mocy instalacji) za każdą 1 kWh oddaną do sieci.

* W momencie wprowadzenia do sieci “pierwszej nadwyżki” mamy obowiązek odebrać ją w ciągu 365 dni, gdy minie ten okres niewykorzystana energia przepadnie.Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Obraz