Obraz

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

EKODOM 2018 - TORUŃ

Celem programu EKODOM 2018 jest ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Beneficjentami mogą zostać osoby fizyczne będące:

• właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe

• użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

Forma dofinansowania to pożyczka z możliwością częściowego umorzenia, która nie może przekraczać 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

                                     .  .  .

Wyklucza się z dofinansowania budynki i  lokale mieszkalne, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Minimalny poziom umorzenia wynosi 5%, maksymalny poziom umorzenia wynosi 15%. Poziom umorzenia zależny jest od rodzaju i zakresu przedsięwzięcia.

 • Okres spłaty pożyczki wynosi od 4 do 10 lat.

 • Brak możliwości umorzenia przy jednoczesnym finansowaniu przedsięwzięcia z innych źródeł, udzielonych w formie bezzwrotnej.

 • Minimalna kwota dofinansowania wynosi:
  a. dla źródeł ciepła – brak limitu,
  b. dla pozostałych zadań – 10 000 zł.

 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 000 zł.

 • Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości przedsięwzięcia przez okres spłaty pożyczki.


SŁONECZNIK 2018-2019

Celem programu EKODOM 2018 jest ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Beneficjentami mogą być:

• osoby fizyczne,

• osoby prawne,

• jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

które posiadają prawo do posiadania budynku lub lokalu.


                                                .  .  .
                        

Budżet na realizację programu wynosi 14 000 000 zł w tym: rok 2018 - 7 000 000 zł, rok 2019 - 7 000 000 zł i zostanie zabezpieczony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zwanego dalej Wojewódzkim Funduszem.

Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz w formie pożyczki nie może przekroczyć 100% kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia. • maksymalny poziom umorzenia wynosi 15%. Poziom umorzenia zależny jest od rodzaju i zakresu przedsięwzięcia.

 • Koszty kwalifikowane liczone są:

a. dla dokumentacji od dnia 1 stycznia 2017 r.

b. dla robót budowlanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

 • Okres spłaty pożyczki wynosi od 4 do 10 lat.

 • Brak możliwości umorzenia przy jednoczesnym finansowaniu przedsięwzięcia z innych źródeł, udzielonych w formie bezzwrotnej.

 • Minimalna kwota dofinansowania wynosi:

a. dla źródeł ciepła – brak limitu,

b. dla pozostałych zadań – 20 000 zł.

 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 400 000 zł.

 • Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości przedsięwzięcia przez okres spłaty pożyczki.