T&T Proenergy S.A.

Klauzula obowiązku informacyjnego.

do przedstawienia oferty i zawarcia umowy

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pana/Pani danych jest spółka T&T Proenergy Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (kod pocztowy: 00-105), ul. Twarda 4/133.

2. Dane kontaktowe Administratora
Administrator informuje iż nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@ttproenergy.pl lub pisemnie na adres ul. Geodetów 1/C104, 64-100 Leszno.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z przepisami prawa będą przetwarzane w celu:

3.1 Przygotowania, przesłania oraz archiwizacji spersonalizowanej oferty handlowej;
(art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes Administratora)
3.2 Realizacji zawartych umów, zamówień oraz rozliczeń; (art. 6 ust. 1 lit. b realizacja zawartej umowy)
3.3 Archiwizacji danych oraz utrzymania gwarancji (art.6 ust. 1 lit. c – prawny obowiązek Administratora)

4. Kategorie danych
Przetwarzaniu podlega imię, nazwisko, numer pesel, adres zamieszkania, adres miejsca instalacji, adres e-mail, numer telefonu, NIP (od osoby fizycznej), numer przyłącza PPE, numer licznika, dane o zawartej umowie, oraz inne dane udostępnione Administratorowi w związku z realizacją celów przetwarzania. Administrator pozyskuje i przetwarza wyłącznie niezbędne dane do realizacji wyżej wymienionych celów.

5. Odbiorcy danych
Administrator dba o poufność przetwarzanych danych osobowych jednakże realizując powyższe cele Administrator może powierzyć Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym między innymi: Biuru Rachunkowemu, Obsłudze informatycznej, Dostawcom, Firmom wysyłkowym w celu realizacji przedmiotu umowy oraz Instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

6. Czas przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

7.1 Prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
7.2 Prawo żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16 RODO;
7.3 Prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
7.4 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
7.5 Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
7.6 Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
7.7 Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8. Dobrowolność przekazania danych osobowych
Przekazanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz zawarcia umowy na budowę instalacji fotowoltaicznej.

9. Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

10. Profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Sprawdź nasze social media!

  Skontaktuj się z nami.

  ADRES SIEDZIBY
  T&T PROENERGY S.A.

  ul. Twarda 4/133
  00-105 Warszawa
  NIP: 525 241 27 27

  BIURO ZARZĄDU
  T&T PROENERGY S.A.

  ul. Złota 59 Inoffice
  piętro VI/ biuro 653
  00-120 Warszawa

  BIURO PROJEKTOWE
  LESZNO

  ul. Geodetów 1/C104
  64-100 Leszno

  Biuro czynne
  poniedziałek – czwartek
  od 07:30 – 15:30

  piątek
  od 07:30 – 13:30